Getuigenissen overlijden Elizabeth (Bob) Ekker

Uit FamilieWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Zie gerelateerde pagina's in Categorie Brakkenstein Crash


Bidprentje bij het overlijden in 1954 van Pater Van Driel die het tragische overlijden van Elizabeth (Bob) Ekker in zijn dagboek vastlegt.

Inhoud

Uit eerste hand

Zowel Pater van Driel van het Neboklooster als dr. Henneman, directeur van Sanatorium Dekkerswald beschrijven het tragische overlijden van Elizabeth (Bob) Ekker op 6 oktober 1944

Zij overlijdt als gevolg van de inslag van een RP-projectiel van de neerstortende Zeelandse piloot Ivan Cain tijdens de Brakkenstein Crash.

Deze pagina gaat uitvoerig in op de dagboekaantekeningen van Pater van Driel en dr. Henneman.

Dagboek Pater van Driel

Het Neboklooster na de ingebruikname in 1928. Ondanks 3 jaren Duitse bezetting en de oorlogshandelingen is het weinig beschadigd geraakt.

Pater Hermanus van Driel is Algemeen Overste van het Neboklooster, en houdt gedurende de oorlog een dagboek bij. Hierin beschrijft hij het wel en wee van de kloostergemeenschap.

Het Neboklooster is gedurende de oorlog gevorderd door de Duitsers en alle kloosterlingen en het kleinseminarie worden elders ondergebracht. Pater van Driel woont, samen met enige anderen, in het landhuis van de heer Braam aan de nabijgelegen Biesseltsebaan nr. 44.

Nadat de Duitsers in september 1944 zijn weggejaagd, nemen de geallieerden het grote Neboklooster in gebruik. De Engelsen vertoeven in ’t seminarie, de Amerikanen in ’t klooster. Pater van Driel beschrijft de gebeurtenissen in zijn dagboek, die uitgetypt zijn op de Nijmegen Market-Garden Veterans' Website van Jaap Been.

6 oktober 1944

Pater van Driel met een collega in de zogenaamde Nood-Nebo, de opvang in woonhuizen aan de Bieseltsebaan toen de Duitsers het klooster confisqueerden (foto 1942).
De vermoedelijke plaats van de inslag van het projectiel dat Elizabeth Frederika (Bob) Ekker trof, ligt een aantal meters ten westen van de rode markering op de foto (Google Earth)
De bevrijders worden onthaald. De foto is genomen in het bos bij het Neboklooster, vermoedelijk rond 17-20 september 1944.
6 oktober 1944 - Fr. Kenny vertrokken, Nieuw contigent op bezoek, Dodelijk ongeval, Verwisseling van troepen
Bij aankomst op den Nebo bleek Father Kenny en het Amerikaanse hulplazaret opeens spoorloos verdwenen. Waarheen wist –of wilde- geen der Amerikanen ons te vertellen; wegens het gevaar van spionnage mag aan burgers niet meegedeeld worden, waarheen wegtrekkende troepen zich begeven. Door ’t klooster lopen overal Amerikaanse negers om de kamers in orde te brengen voor ’n nieuwe contingent Amerikanen.
Omstreeks 12 uur ontploft een scherfbom tussen de Biesseltse baan en het huis van den Heer ten Horn. Mevr. de Wed. Swerts, die met haar drie kinderen 19 september uit de stad was weggevlucht en haar intrek genomen had in de villa van Baron van Hardenbroek tegenover ons, werd dodelijk getroffen; zij moet op slag gedood zijn. Zij stond in ’t bosje achter ’t huis bij de tent van den Anglicaansen Chaplain, wiens altaarlinnen zij gewassen had, dat zij nu kwam terugbrengen.
De Chaplain was achteruitgesprongen in de kuil onder zijn tent en had slechts enkele schrammen. Onmiddellijk rende hij de Biesseltse baan op, zag de twee oudste kinderen –meisjes van ± 14 en 16 jaar- en stuurde ze naar ons. Toen zij bij ons in den kelder waren, kwam hij ons even later ontdaan vertellen, dat hun moeder gedood was.
Hij vroeg of wij het haar wilden meedelen, haar voorlopig bij ons houden en of wij voor de berging van ’t lijk wilden zorgen. Pater de Bot en Br. Leonard gingen mee om het lijk naar ’t huis van den Baron over te brengen. De kinderen werden naar de spreekkamer gebracht, waar P. Superior haar voorzichtig de droevige tijding meedeelde.
Toen wij van de kinderen vernamen dat moeder katholiek was, is P. Versteege er onmiddellijk met de H. Olie naar toe gegaan, diende onder één zalving het H. Oliesel toe, gaf den Apostolischen zegen en bad samen met P. Willebrands de gebeden van het ritueel na de zalving. Ook de huisknecht van den Baron was hierbij tegenwoordig; daarna werd de kamer afgesloten.
Na den middag heeft de rouwondernemer Kramer het stoffelijk overschot naar zijn huis overgebracht, daar verzorgd en gekist. Het lijk was zo verminkt, dat de kinderen niet meer bij ’t stoffelijk overschot toegelaten konden worden. ’t Is niet onwaarschijnlijk, dat de bom afkomstig was van een geallieerd vliegtuig, dat we terzelfder tijd brandend over ons huis zagen komen en dat in ’t open veld, links van ’t klooster der paters van Brakkenstein, is neergestort.
Toen P. Versteege bij de tent van den Anglicaansen Chaplain kwam, toonde deze het met bloed bevlekte altaarlinnen; wij hebben het toen opnieuw gewassen en door de dienstbode van den Heer Daldrup laten strijken. Dit moest in haast gebeuren, daar de troep waartoe hij behoorde, ’s namiddags verder trok. (...)

10 oktober 1944

Links Gien Swertz en rechts Katrien Swertz in 1938, ca.6 jaar voor het tragische overlijden van Bob Ekker. Foto: privé-archief C. Feldhaus, Hoorn.

Vier dagen later schrijft Pater van Driel wederom in zijn dagboek:

10 oktober 1944 - H. Mis op ’t H. Land onderbroken
Heilige Mis op het Heiligland onderbroken. Op de H. Landstichting hoorde men onder de H. Mis van 7 uur zoveel granaten inslaan, dat de Mis bij het Offertorium werd afgebroken en allen naar den schuilkelder gingen.
Om 9 uur was de gezongen uitvaart en begrafenis van zal. Mevrouw Swertz; de paters Versteege en Willebrands waren er bij tegenwoordig.

6 oktober 1944 korte versie

Pagina uit het dagboek van dr. Henneman met de passage op zondag 8 october over het overlijden van Bob Ekker, hier Mevr. Dr. Swerts genoemd. Born: (Ego document A. J. Henneman)

Er is nog een kortere versie van het verhaal te vinden in het dagboek van pater van Driel; het lijkt haastiger opgeschreven te zijn; wellicht had hij het direct na de gebeurtenissen genoteerd om later uit te schrijven met meer details. Pater van Driel beschrijft hier ook de andere bominslag, en het feit dat de kinderen geen familie in de stad hadden. Met hun oom in den Haag die niet bereikbaar was bedoelt hij oom Dirk Hoogendijk. In deze versie denkt hij dat het een 'Americaansch vliegtuig' is, in de andere een geallieerde.

Vrijdag 6 oktober 1944.
Weder een angstige dag .Veel vliegers in de lucht. Tegen 12 uur vielen er 2 splinterbommen, één achter het huis van Mevr v d Velden zonder schade aan te richten, de andere op de Biesseltsche baan op enkele meters van onzen tuin. Bij Vis Dalderop en Hardenbroek waren veel pannen van het dak. Vier soldaten werden gewond en mevr Schwerts gedood. Deze had het kerklinnen van den Anglicaansche Aalmoezenier gewasschen en bracht het hem terug vóór zijn tent. Hij kon zich bij het gefluit van den bom nog terugtrekken in een kuil. Zij kreeg een grote scherf tegen haar borst en was onmiddellijk dood.
De kinderen waren bij ons en ik heb hen het droeve nieuws moeten mededelen. Zij waren nu wezen van 16 12 en 8 jaar zonder enige familie in de stad. Haar oom in den Haag was niet bereikbaar. R P de Bot en Br Leonardus hebben haar binnen gedragen in het huis van Baron v Hardebroek. R P Versteege heeft haar de H Olie nog toegediend. Later is het lijk door Kramer weggehaald vóór de kinderen thuis kwamen. De kinderen zijn nu op Dekkerswald. De bommen waren waarschijnlijk van een Americaansch vliegtuig dat was aangeschoten en brandend bij Brakkensteyn neerviel.

Dagboek dr. Henneman

Ook dr. Henneman hield een dagboek bij in deze periode (Ego document A. J. Henneman) en schrijft:

Zondag 8 october.
Granaatinslag in de onmiddellijke nabijheid van het huis van den boschwachter aan de Nijmeegschebaan, granaatinslag aan de grens van ons terrein bij de Biesselschebaan en de spoorwegovergang waarbij Mevr. Dr. Swerts helaas gedood werd, talrijke granaten in het Staatsbosch, op de grens van ons terrein, granaten op de H. Landstichting, enz. maar Dekkerswald is nog gespaard, Dekkerswald en zijn bewoners!
Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen